Menu

Jetsmark IFs Børnepolitik

Børnepolitik

Som DBU Børneklub agerer Jetsmark IF i overensstemmelse med DBU´s børnesyn.
Udover nedenstående børnepolitik, vil vi i Jetsmark IF sikrer og prioritere at DBU´s 12 børnerettigheder, samt
10 børneløfter bliver synliggjort, samt skaber rammerne for børnetræningen.


Børnerettigheder i Jetsmark IF
1. I Jetsmark IF er der plads til alle.
2. I Jetsmark IF har alle børn ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination.
3. I Jetsmark IF bliver børnene set, lyttet efter og spurgt til – Hos Jetsmark IF har børn medbestemmelse.
4. I Jetsmark IF er forældre nøglesamarbejdspartnere.
5. I Jetsmark IF er børn først og fremmest børn.
6. I Jetsmark IF bliver man del af et fællesskab – både fysisk og digitalt.
7. I Jetsmark IF bidrager vi til børns livsduelighed.
8. I Jetsmark IF giver vi plads til andre fritidsaktiviteter.
9. I Jetsmark IF skaber vi trygge sociale rammer – dertil har Jetsmark IF lavet en børnepolitik 2022.
10. I Jetsmark IF påtager de voksne sig et opdragelsesansvar overfor børnene.
11. I Jetsmark IF er der ansat en Børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø.
12. I Jetsmark IF sikrer vi os at DBU´s 10 Børneløfter overholdes.

 

DBU´s 10 Børneløfter i Jetsmark IF.
VÆRDILØFTER UNDERSTØTTENDE LØFTER
At være børnefokuseret.
At gøre det sjovt og trygt.
At være holistisk.
At prioritere kærlighed til fodbold over læring.
At være inkluderende.
At have fokus på de grundlæggende færdigheder.
At engagere forældre med anerkendelse.
At planlægge træning med progression.
At bruge forskellige metoder til at opnå læring.
At bruge konkurrencer på en udviklende måde.

I Jetsmark Idrætsforening ønsker vi at skabe de bedste rammer for at børnene kan udvikle sig som
fodboldspillere og mennesker i et trygt miljø. Vi har derfor et fælles sæt spilleregler som alle klubbens
børnemedlemmer, forældre og børnetrænere skal følge, i bestræbelserne på, at skabe de bedste rammer.

I Jetsmark IF skal børn trygt kunne dyrke deres idræt og have det det sjovt. Alle børn i klubben er vores børn.
Der skal være plads til alle.

I Jetsmark IF ønsker vi at skabe et så godt idrætsligt og socialt miljø – fysisk og digital – at børnene vil have
Jetsmark IF som deres primære fritidsaktivitet. I forlængelse af dette ønsker vi at banerne også bliver brugt i
timerne hvor årgangene ikke har træning. Vores anlæg er altid åben.

Vi henviser i øvrigt til klubbens visioner og mål:
https://www.jetsmarkif.dk/klubinfo/jetsmark-if-visioner-og-maal/

 

Indhentning af børneattest
I Jetsmark IF bliver der indhentet børneattest på alle trænere, holdledere, frivillige og andre voksne over 15 år,
der færdes fast i klubben, og som har med børn og unge under 15 år at gøre. Det er på såvel frivillige som lønnet.

Efter anmodning af børneattest vil den voksne have 14 dage til at besvare henvendelsen, og i tilfælde af der IKKE
gives samtykke, vil Jetsmark IF modtage en besked, samt at en pågældende voksen ikke vil kunne varetage opgaverne
med børn og unge under 15 år.
Det er ikke muligt som privatperson at indhente børneattest på sig selv, derfor skal følgende ske gennem

Generel brug af omklædningsrum
I Jetsmark IF opfordrer vi til omklædning i klubben før og efter træning og kamp – det styrker fællesskabet og
bidrager til at børnene tilegner sig et naturligt forhold til det, at klæde om sammen med andre.
Drenge og piger klæder altid om hver for sig. Omklædningsrum fremgår altid af infortavlen

Trænerens færden i omklædningsrummet
Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i et lukket omklædningsrum.
Individuelle spillersamtaler skal ikke finde sted i omklædningsrummet, men foregår i åbne rum.
Skadesbehandling skal ikke finde sted i enerum.
I tilfælde af der gøres brug af fysioterapeuter, skal skadesbehandlingen finde sted med tilstedeværelse af en
eller begge forældre.
Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene. Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter
udenfor, men børnene klæder om og bader.
Dette for at passe på vores egne trænere i omklædningssituationer.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet
Jetsmark IF vil gerne promovere digitalt, det fællesskab, den glæde og de gode historier, som fodbolden skaber.
Hertil understreges det at brugen af mobiltelefoner generelt og i omklædningsrummet ikke skal være platform
for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. 

Jetsmark IF´s generelle holdning er at brugen af mobiltelefoner i omklædningsrummet skal holdes til et
minimum. Der må aldrig filmes eller tages billeder i omklædningsrummet – da børn har ret til kropslig
integritet og tryghed uden bekymringer om tændte kameraer. I tilfælde af der skal tages foto eller filmes, skal det altid
tydeligt italesættes, samt være flere voksne til stede.
Eksempel kunne være sejrssang, fødselsdagssang eller holdfoto. 
Ekstraordinært er der højtalere i klubbens omklædningsrum. I disse henseende må mobiltelefoner gerne anvendes til Musik.
Opleves der unødig og forkert brug af telefoner skal trænerne kontaktes, som kan bringe det videre til klubbens
bestyrelse/BørneUdviklingsTræner.

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller
I Jetsmark IF skal både børn og voksne føle sig trygge med kommunikationen, derfor skal den altid gå igennem
forældrene, enten via mail, sms, telefon, Messenger eller kampklar.
I tilfælde at spillersamtaler, anbefaler vi at man først tager kontakt til forældre, for derefter at tale med barnet.
Ved udlån af spillere fra hold til hold går det gennem de respektive trænere på holdende før forældre. I
børnefodbolden sker kontakten aldrig til spillerne før forældre.

Overnatningsforhold i klubben og på ture
I Jetsmark IF skal børnene have en masse gode og sjove oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os at
børnene tilbydes turneringer, ture og arrangementer, hvor der vil være behov/mulighed for overnatning. Ved en/flere
overnatning(er) vil trænere/ledere på holdene have ansvaret for børnene. Dertil opfordres det at flere forældre
deltager, heraf både mænd og kvinder.
Der skal altid være en voksen til stede med opsyn af børnene når der overnattes.
Forældre og trænere sover i samme rum som børnene.


Sprogbrug
I Jetsmark IF taler vi pænt til hinanden både til træning, kamp og i omklædningsrummet.
Fodbold er følelser – og der kan af og til opstå ophedede situationer på banen. Her er det de voksnes ansvar at der
bliver sagt undskyld efter episoden.
Det er de voksne der bærer ansvaret for en god relation til barnet.

Procedure ved henvendelse om mobning og mistrivsel
Fællesskab, trivsel og fodbold er nøgleord i Jetsmark IF.
Opstår der mobning eller mistrivsel, er der flere scenarier i spil afhængig af situationen. Første og vigtigste step er at
der informeres til de pågældende forældre. Her vil vi tage en snak med forældre, og i samarbejde finde den bedste
løsningen i den pågældende situation. Hernæst, afhængigt af om mobning kommer fra enkelt person eller større
grupper, indkaldes der til møde med barnet og dets forældre eller indkaldes til fælles forældremøde. Hertil kan
et spillermøde komme på tale. Jetsmark IF siger NEJ til mobning, og tager mobning meget alvorligt, hvis dette
opstår. Dog er det vigtigt at understrege at proceduren afhænger meget at barnets/forældrenes ønsker.

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser
Ved henvendelse eller mistanke om seksuel krænkelse, vil denne blive bragt op i bestyrelsen sammen med de
involverende parter. I Jetsmark IF er enhver mistanke eller henvendelse en alvorlig sag – vi vil derfor altid alliere os
med vores klubrådgiver fra DBU, samt nøglepersoner fra DIF.
Bestyrelsen vil kontakte barnets forældre, såfremt de er uvidende. Forældre kan herefter vælge at anmelde
mistanken til politiet – som herefter kan ende ud i en anklage fra politiet.
Bliver en træner/klubperson vidende om evt. mistanke om overgreb i hjemmet henvises til kommunale
underretningspligter, dog med inddragelse af klubbens BUT/bestyrelse inden.

Sportsudvalget/bestyrelsen vil hurtigst mulige indkalde den pågældende træner/leder, hvor vedkommende vil
kunne fremlægge sin version af sagen.
Det er sportsudvalget/bestyrelse der afgør, hvorvidt den pågældende træner/leder skal suspenderes.

Vi henviser til klubbens pædofili politik på:
https://www.jetsmarkif.dk/klubinfo/jetsmark-if-politikmod-paedofili/

Acceptabel fysisk kontakt
Børn reagerer forskelligt på op- og nedture. Derfor er det tilladt i situationen at give spilleren en krammer, hvis det
er behovet. Det er tilladt under træning og kamp at give en highfive, skulderklap eller lign.
Det er ikke tilladt at gribe fat, slå eller sparke, uanset hvad barnet skulle have gjort eller sagt. Det er derudover
uacceptabelt at berører inderlår/skridt, numse, samt bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse
børnene (også på kinden).
De voksne må ikke anvende deres fysiske magt overfor børnene.
Ved tilfælde:
1. gang – advarsel,
2. gang – påtale,
3. gang – suspendering.

Alkohol
I Jetsmark IF ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed,men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.
Til ledere for vores børnehold skal det dog indskærpes IKKE at indtage alkohol i samvær med spillerne. Vi
forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe
og lignende.
I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke
indtages alkohol før alle holdets kampe, er færdige den pågældende dag.

Vi henviser til gældende princip på:
https://www.jetsmarkif.dk/klubinfo/jetsmark-ifalkoholpolitik/

Forældre til træning og kamp
Vi følger DBU’s anbefalinger om et godt trænings- og kampmiljø og har derfor følgende anbefalinger til vores
træning og kamp miljø som forældre.

Forældre til træning.
Vi ser gerne at forældre bakker deres børn op fra sidelinjen og kan være hjælper ved hvis behovet opstår.
Vi forventer at forældrene som udgangspunkt ser træningen og forholder sig roligt uden indblanden i
trænernes arbejde medmindre de spørges herom

Forældre til kamp:
Til kamp er forældrenes vigtigst rolle at bakke op ogdeltage sammen med sit barn.
Forældrene må gerne bakke op og rose undervejs i kampen, men de må ikke komme med taktiske råd til
spillerne. Vi ønsker at spillerne sammen med trænerne lærer spillet selv.

Vi henviser desuden til klubbens hjemmeside omkring de 10 forældrebud:
https://www.jetsmarkif.dk/klubinfo/jetsmark-if-de-10-foraeldrebud/

Kommunikationspolitik
Nedenstående retningslinjer er udarbejdet som en generel ledetråd til medlemmer, frivillige og ansatte, i
tvivlsspørgsmål kan BUT eller bestyrelsen kontaktes.
Når vi udtaler os, er vi i alle henseender ambassadører repræsentanter for Jetsmark IF. Det gælder så vel på
klubbens kommunikationsplatform som private.

Når vi udtaler os:
- Har vi respekt for andres meninger
- Gør vi det med omtanke
- Tænker vi dialogen og dens konsekvenser igennem
- Holder vi en positiv og konstruktiv tone.
- Tager vi om nødvendigt fuld afstand fra udtalelser eller handlinger som ikke er i tråd med DBU’s etiske grundregler
   og det gældende børnesyn i DBU børneklub

Klubbens officielle website og Facebook sider administreres af bestyrelsens udvalgte medlemmer.
Materiale der ønskes publiceret kan fremsendes til disse administratorer eller bestyrelsen.
Hvert trænerteam skal gøre forældre opmærksom på, at de skal tilkendegive, hvis billeder af deres barn ikke må
anvendes på de sociale medier.

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til KK@jetsmarkIF.dk
Læs mere om vore Børnepolitik i Jetsmark IF her

Godkendt og vedtaget Januar 2024
Bestyrelsen Jetsmark IF

Luk