Menu

Jetsmark IF - Vedtægter

Vedtægter for Jetsmark IF 2023

Jetsmark IF har opdateret vedtægterne ifbm Generalforsamlingen i februar 2023. 

Du kan læse downloade vedtægterne her: 2023-02-14 Vedtægter

Eller læse dem nedenfor

 

VEDTÆGTER FOR JETSMARK IDRÆTSFORENING

                              

1. Foreningens navn:

Jetsmark Idrætsforening (Jetsmark IF eller JIF).

2. Foreningens hjemsted:

Jetsmark IFs Klubhus, Bredgade 142, 9490 Pandrup, Jammerbugt Kommune, CVR-nummer 6428 9659.

3. Foreningens formål:

At give fodboldforeningens medlemmer et tilbud om en sund og indholdsrig fritidsbeskæftigelse gennem et frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Andre aktiviteter kan optages under Jetsmark IF, såfremt de er forenelige med formålet i Jetsmark IF.

4. Medlemskab af hovedorganisationer/organisationer:

Foreningen er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI).

5. Foreningens opbygning og ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse med mindst 5 medlemmer inklusive formanden.

Valg til bestyrelsen skal ske for perioder på 2 år. Mindst 3 medlemmer skal vælges i ulige år. Mindst 2 medlemmer skal vælges i lige år.

Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved det fyldte 18 år.

Bestyrelsen skal konstituere sig på dennes første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan løbende mellem 2 generalforsamlinger supplere sig selv, såfremt bestyrelsen finder behov herfor.  

Bestyrelsen skal udarbejde et driftsbudget og løbende følge op herpå.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.1      Indvarsling til generalforsamling med dagsorden skal senest 14 dage før den ønskede generalforsamling via KlubOffice (direkte email til foreningens medlemmer) samt ved opslag på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

6.2   Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

6.3   Til generalforsamlingen har foreningens medlemmer adgang.

6.4      En lovlig indvarslet generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

6.5   Stemmeberettigede er foreningens aktive medlemmer over 18 år samt forældre til foreningens aktive medlemmer under 18 år. Hvert medlem har 1 stemme
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Æresmedlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

6.6   Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal på mindst 1/2 af de gyldige afgivne stemmer. Ændring af vedtægterne kræver dog et stemmeflertal på mindst 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

6.7   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

6.8.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelse. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Dirigenten udpeger eventuelle stemmetællere.

6.9    Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Klubbens beretning om det forgangne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                           Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges i ulige år.

Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges i lige år.

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

Der skrives referat af generalforsamlingen.

6.10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når 50 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen. Indvarsling skal ske, som vedtægterne foreskriver i punkt 6.1.

7. Optagelse af medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der ønsker aktivt/passivt medlemskab af foreningen, og som anerkender og accepterer foreningens vedtægter. Optagelse finder sted ved henvendelse til foreningen.

7.1 Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der har gjort sig fortjent til foreningens udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes ved en beslutning i foreningens bestyrelse. Æresmedlemmer tildeles foreningens æresdiplom.

8. Udelukkelse af medlemmer:

Bestyrelsen har myndighed til at karantænedømme eller udelukke et medlem, såfremt medlemmet ikke har overholdt foreningens vedtægter og/eller øvrige retningslinjer, som efter bestyrelsens mening unødigt skader foreningens interesser og omdømme.

Dopingmisbrug eller nægtelse af at deltage i en dopingtest medfører altid karantæne i minimum 2 år og kan efter bestyrelsens skøn føre til eksklusion.

Karantæner og eksklusion af et medlem skal underrettes til medlemmet på skrift.
Pædofili vil føre til eksklusion. Uhensigtsmæssig adfærd i retning af pædofili og sexisme vil føre til karantæne, som besluttes af bestyrelsen.

Et udelukket medlem kan appellere sin sag, som derefter vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse vil blive taget. Medlemmet kan få omstødt bestyrelsens afgørelse af sagen, såfremt medlemmet opnår mindst 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

9. Udmelding af foreningen: 

Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens økonomiansvarlige eller medlemmets nærmeste træner/leder.

For medlemmer over 18 år skal henvendelsen være personlig. For medlemmer under 18 år kan henvendelse ske via familie eller lignende over 18 år.

Medlemmet må ikke være i kontingentrestance ved udmeldelsen.

10. Kontingent:

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. I særlige tilfælde kan et medlem delvist eller helt fritages for kontingent. Afgørelsen træffes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

11. Regnskab:

Regnskabet er kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstem-melse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Regnskabet fremlægges med revisionspåtegning/assistanceerklæring på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisionspåtegningen skal udvise, at beholdning er kontrolleret og konstateret til stede, at der er taget passende stikprøver på bilag, der vedrører udgifter og indtægter, og at disse er fundet i overensstemmelse med regnskab og kassekladder. Revisionspåtegningen skal endvidere udvise, at de afholdte udgifter er rimelige og forsvarlige og i overensstemmelse med foreningens formål, bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.

Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

12. Spilledragt

Spilledragten til foreningens hjemmekampe er grønne trøjer, hvide bukser og grønne strømper. Spilledragten til foreningens udekampe kan være anderledes og afgøres af foreningens bestyrelse.

13. Tegningsregel:

Foreningen forpligtes ud ad til ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ved salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.

Dispositioner vedrørende investeringer, nyanskaffelser o.l. på DKK 15.000,00 eller mere skal besluttes af et flertal i bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen skal inddrages i beslutningen. 

14. Bestyrelse:

Bestyrelsen varetager foreningens tarv ud ad til og ind ad til. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de af foreningen ansatte personers virksomhed.

Bestyrelsesmøde afholdes hver måned – og i alt 10 gange om året. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

15. Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med konkrete ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Bestyrelsen skal sikre koordinering af arbejdet og samarbejdet mellem bestyrelsen og de nedsatte udvalg.

16. Vedtægtsændringer:

Forslag til ændring af foreningens vedtægter fremlægges skriftligt på en ordinære og/eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest 10 dage før den pågældende generalforsamling.

17. Opløsning af foreningen:                                                                                                                  

Som gyldig beslutning om foreningens ophør kræves mindst 2/3 af de gyldige afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der mindst er 1 måned og maksimalt 2 måneder mellem de 2 generalforsamlinger

Ved eventuel opløsning af foreningen overdrages foreningens samlede aktiver til Jammerbugt Kommune, hvor foreningens samlede aktiver dog skal henstå i 3 år, således en ny forening kan oprettes med samme formål, som den opløste.     


Vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 14. februar 2023.

 

______________________________

Dirigent, Ole Bjørn

 

______________________________                              ______________________________

Bøje Holmsgaard Lundtoft, formand                                 Dorte Mylting             

 

______________________________                              ______________________________

Pia Steen Bjerring                                                          Tinna Søndergaard Nielsen

 

______________________________                              ______________________________

Anders Esholm Jensen                                                     Henrik Simoni Steffensen

 

______________________________                             

Tommy Pedersen

Luk